Landschapsbeheer Zeeland

 

Kamsalamander

De kamsalamander komt in Zeeland alleen in Zeeuws Vlaanderen voor. Het is onze grootste salamander die wel 15 cm. lang kan worden!

De mannetjes zijn in het voorjaar fel van kleur en zetten tijdens de balts hun mooie kam rechtop. Ze doen dat het liefst in een grote poel of veedrinkput met zowel open plekken als waterplanten waar ze de eitjes op afzetten. Deze put mag niet al te vroeg in het seizoen droogvallen. Jonge kamsalamanders zijn wat trager in hun metamorfose van larve naar volwassen beest. In de loop van augustus zijn ze ongeveer klaar. Ook kamsalamanders houden van rommel. Ze zoeken graag een schuilplaats om overdag te verblijven of te overwinteren in een takkenril, grashoop, boomstronken, stapel dakpannen e.d.

(Ver)huizen

(Ver)huizen

Kamsalamanders verhuizen ook niet dikwijls. Alleen in warme perioden met veel regen durven ze de oversteek te wagen naar andere poelen. Maar die mogen dan niet kilometers uit elkaar liggen! SLZ maakt een overzicht van plaatsen waar de kamsalamander nog voorkomt. Daartussen willen we bestaande drinkpoelen opschonen, nieuwe poelen graven, schuilhopen maken van takkenrillen e.d. Op die manier ontstaat er een fijnmazig netwerk van leefgebied, waarin de kamsalamander zich thuis voelt.

Monitoren

Monitoren

De zeldzame kamsalamander komt slechts in enkele clusters van drinkputten in Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland voor. Het is een soort die jaarlijks wordt gemonitord om voor- of achteruitgang te kunnen vaststellen en zonodig maatregelen te treffen. Met dit project worden bestaande wateren opgeschoond en nieuwe voortplantings- maar ook landbiotopen aangelegd.

Woonruimte gezocht

Woonruimte gezocht

De kamsalamander zoekt een veilige plek om tijdelijk of voor langere tijd te verblijven. Bijvoorbeeld in een poel of onder een haag. Wij helpen hen zoeken naar boerenerven met een flink stuk grond eromheen of een hofstede met meidoornhagen of drinkputten.

Heb je zo'n plekje (of de mogelijkheid om dit te creëren) en wil je dit delen met kamsalamanders? Neem dan contact met ons op! Wij kunnen er ook voor zorgen dat er nieuwe poelen gegraven worden, oude poelen worden opgeschoond en hoogstamfruitbomen, knotbomen en hagen worden aangeplant.